LAS loškega pogorja

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
Špela Stanonik
Barbara Florjančič

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov civilne družbe, gospodarskega in javnega sektorja. Pokriva območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Vsi člani LAS skrbijo za inovativen in holističen pristop k razvojni strategiji škofjeloškega območja.LAS loškega pogorja je za programsko obdobje 2014–2020 pripravila Strategijo lokalnega razvoja, s čimer je pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), tako imenovana sredstva CLLD (Community Lead Local Development) oziroma sredstva Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

LAS loškega pogorja dodeljena sredstva razpisuje na javnih pozivih, preko katerih se projektni predlogi iz lokalnega območja lahko prijavijo za sofinanciranje.

Pisarna LAS loškega pogorja skrbi za nemoteno delovanje skupine, uresničevanje ciljev in transparentno deluje po navodilih Skupščine LAS loškega pogorja. Poleg tega prijaviteljem projektov in upravičencem nudi administrativno, strokovno, vsebinsko in tehnično pomoč. Pisarna LAS loškega pogorja organizira tudi različne delavnice, posvete in strokovne ekskurzije.

UKREP 19.4.- Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS loškega pogorja

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja (SLR),animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o projektov v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LAS.

Glavne aktivnosti:

 1. sestanki, delavnice za animacijo prebivalcev ter svetovanje pri pripravi vlog,
 1. priprava promocijskih aktivnosti,
 1. izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog iz sklada ESRR in sklada EKSRP,
 1. posredovanje s strani UO LAS potrjenih operacij na obe nacionalni inštituciji v potrditev,
 1. vlaganje sprememb operacij,
 1. vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev,
 1. priprava in izvajanje projektov sodelovanja (podukrep 19.3.) in projektov LAS (podukrep 19.2),
 2. strokovna in administrativna pomoč pri delovanju organov LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje lokalne skupnosti na območju LAS loškega pogorja:

 • k identificiranju potreb na območju LAS loškega pogorja,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja LAS loškega pogorja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS loškega pogorja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020 (https://www.program-podezelja.si)

Za več informacij obiščite spletno stranhttps://www.las-pogorje.si/

Organi LAS

LAS loškega pogorja je enakovredno partnerstvo. To zagotavljamo s pogodbo med partnerji, v kateri je določeno, da noben sektor nima več kot 49 odstotkov glasovalnih pravic. Pri sprejemu odločitev Upravnega odbora glede financiranja operacij, pa se zagotavlja, da najmanj 50 odstotkov glasov prispevajo interesne skupine, ki ne sodijo v javni sektor.

Predsednik

Igor Drakulić, Zadruga Lokatur, z.o.o., socialno podjetje

Predsednik, Igor Drakulić, je uradna zastopnik Lokalne akcijske skupine loškega pogorja. Z izvolitvijo na Skupščini LAS loškega pogorja se mu dodelijo pravice, da samostojno predstavlja LAS ter v imenu LAS loškega pogorja podpisuje dokumente in listine. Prav tako predsednik sklicuje in vodi seje Upravnega odbora in Skupščine ter skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora. Predsednik opravlja tudi druge naloge, ki ji jih naloži Upravni odbor ali Skupščina.

Podredsednica

Olga Vončina, Občina Žiri

Skupščina

Predstavljajo jo vsi člani LAS loškega pogorja.

Skupščina je najvišji organ LAS loškega pogorja in ima zato tudi največ pristojnosti. Skupščina potrjuje letno poročilo o delu in financah, letni načrt aktivnosti in proračun, sprejema splošne akte, pripravlja in potrjuje Strategijo lokalnega razvoja in njene spremembe. Skupščina voli in po potrebi razreši predsednika, podpredsednika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora, ima pa tudi možnost izključitve člana. Upravni odbor in predsednik delujeta po navodilih Skupščine. Skupščina potrdi vodilnega partnerja LAS loškega pogorja, merila za izbor operacije in vsebino javnega poziva operacij, ki jih izvaja LAS loškega pogorja.

Upravni odbor

Upravni odbor enakovredno predstavlja interese predstavnikov javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja. Skrbi za učinkovito delovanje LAS loškega pogorja, njegovo plačilno sposobnost in usklajenost postopkov z veljavno zakonodajo. Predsedniku daje navodila za delovanje ter skrbi za izvajanje sklepov Skupščine. Na letni ravni sprejme spremembe Strategije lokalnega razvoja, finančno in vsebinsko poročilo, načrt in proračun, postopek javnih pozivov, ter jih posreduje v potrditev Skupščini. Upravni odbor imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije LAS loškega pogorja, odloča o operacijah, potrjenih na javnih pozivih in poroča Skupščini, predlaga operacije, ki jih lahko izvaja LAS ter določi pogodbo z vodilnim partnerjem.

Člani Upravnega odbora:

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sestavljajo predstavniki javnega, gospodarskega in zasebnega sektorja. Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje LAS ter nadzira delo predsednika.

Člani Nadzornega odbora:

Ocenjevalna komisija

Ocenjevalna komisija je sestavljena iz petih članov in dveh nadomestnih članov. Člane potrjuje Upravni odbor LAS loškega pogorja, in sicer izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega in strateškega razvoja in načrtovanja operacij. Članstvo v Ocenjevalni komisiji LAS loškega pogorja, Upravnega ali Nadzornega odbora se med seboj izključuje.

Člani Ocenjevalne komisije:

 

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.