Strategija LAS

Strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) za programski obdobje 2014 – 2020 in 2021 – 2027  smo oblikovali v okviru lokalnega partnerstva na območju štirih občin, in sicer Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter se povezali v Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja. Območje teh štirih občin je zgodovinsko povezano, kar se odraža v družbeni povezanosti in konstantnemu sodelovanju med različnimi akterji. Območje s podobnimi naravnimi danostmi tako predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno enoto.

Strategija LAS za programsko obdobje 2014 - 2020

Strategija LAS loškega pogorja 2019

V partnerstvu smo se je odločili, da pristopimo k reševanju razvojnih potreb in izzivov na vseh štirih tematskih področjih ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest,
 • razvoj osnovnih storitev,
 • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilje, zastavljene znotraj SLR, bomo uresničevali s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Inovativnost, povezovanje in trajnost za gospodarsko in socialno vključenost lokalnega prebivalstva je rdeča nit, ki nas vodi skozi celotno SLR. Verjamemo, da prav spodbujanje podjetništva, temelječega na lokalnih potencialih in povezovanje lahko privedeta do novih in stabilnih delovnih mest. To bomo dosegli z zagotavljanjem kakovostnega podpornega okolja, ki bo vodilo k razvoju podjetnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti, ter k razvoju in trženju novih produktov in storitev.

Prepričani smo, da je potrebno vsem prebivalcem na območju LAS zagotoviti enake možnosti. S tem namenom želimo podeželskemu prebivalstvu povečati dostopnost do storitev. Cilj, ki ga prenašamo v novo programsko obdobje, je namenjen nadaljnjemu povečevanju oskrbe z lokalnimi prehrambnimi proizvodi in njihovo vključevanje v javne ustanove. Z enakovrednim vključevanjem ranljivih skupin v družbo skozi različne programe in storitve ter z varovanjem okolja, pa bomo gradili na trajnosti in družbeni odgovornosti.

Oblikovali smo strategijo, ki sledi ciljem programov na nacionalni in regionalni ravni, je skladna z lokalnimi razvojnimi strategijami in kar je ključno, je uresničljiva.

Priprava Strategije lokalnega razvoja 2014 – 2020

Aktivnosti za pripravo SLR so bile vodene s strani članov LAS loškega pogorja. Tekom priprave SLR smo organizirali tematske sestanke z lokalnimi akterji, ki so bili osnova za pripravo SWOT analize, oblikovanje razvojnih potreb in možnosti na območju LAS, določanje glavnih ciljev, ukrepov ter finančnih razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja.

Seznam sestankov z namenom priprave SLR:

 • 10.1.2013 – sestanek z občinami, tema: možne usmeritve SLR
 • 22.1.2013 – sestanek s KGZ Škofja Loka, tema: lokalna samooskrba
 • 27.3.2013 – sestanek s centrom DUO in Zavodom O, tema: domača in umetnostna obrt
 • 11.7.2013 – sestanek s KGZ Škofja Loka, tema: lokalna samooskrba
 • 8.10.2013 – sestanek z občinami, tema: priprave na novo programsko obdobje
 • 21.8.2014 – sestanek z občinami, tema: izvajanje CLLD, umeritve SLR
 • 10.9.2014 – sestanek Turizem Škofja Loka in zavod Novi turizem, tema: turizem
 • 25.9.2014 – sestanek s predstavnicami RA Sora, tema: razvojne potrebe v lokalnem okolju
 • 15.10.2014 – delavnica z lokalnimi proizvajalci, tema: kratke verige
 • 24.11.2014 – 22. seja Razvojnega sveta LAS – obravnava osnutka analize stanja 
 • 10.12.2014 – delavnica z lokalnimi zeliščarji, tema: zeliščarstvo
 • 19.1.2015 – sestanek z občinami, tema: možne vsebine SLR
 • 21.1.2015 – delavnica z nosilci dopolnilnih dejavnosti, tema: dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • 28.1.2015 – delavnica z nosilci dopolnilnih dejavnosti, tema: dopolnilne dejavnosti na kmetijah
 • 13.2.2015 – delavnica z rokodelci, tema: domača in umetnostna obrt
 • 23.2.2015 – sestanek z RA Sora in predstavnikom kmetov, tema: lokalna samooskrba
 • 25.2.2015 – sestanek z Društvom Sožitje, tema: ranljive skupine
 • 10.3.2015 – delavnica z nosilci turizma, tema: turizem
 • 9.4.2015 – sestanek s svetovalko na področju MKČN, tema: okolje
 • 10.4.2015 – sestanek z nosilci socialnih storitev, tema: potrebe na področju večje vključenosti ranljivih skupin
 • 13.4.2015 – sestanek s vodjo sekcije za lesarstvo na OOZ: tema: les
 • 14.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 15.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 20.4.2015 – delavnica z lokalnimi pridelovalci, tema: povezovanje za skupni nastop na trgu
 • 21.5.2015 – sestanek z Društvom Resje, tema: možne vsebine projektov pri katerih bi sodelovalo društvo
 • 21.5.2015 – sestanek s predstavniki občin, tema: usmeritve SLR
 • 15.6.2015 – 24. seja Razvojnega sveta LAS – SWOT, predstavitev izbranih idej in določitev prioritet
 • 16.6.2015 – sestanek z Rokodelskim centrom DUO, tema domača in umetnostna obrt
 • 18.6.2015 – sestanek s TD Žirovski Vrh, tema: turizem
 • 22.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Gorenja vas –
 • 22.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Žiri
 • 23.6.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Železniki
 • 24.6.2015 – sestanek z Zavodom Tri, tema: vključevanje nevladnih organizacij
 • 24.6.2015 – sestanek z Turizmom Škofja Loka, tema: turizem
 • 2.7.2015 – predstavitev usmeritev SLR na Občini Škofja
 • 6.7.2015 – sestanek Ljudska univerza, tema: izobraževanje odraslih
 • 7.7.2015 – sestanek z obrtniki, tema: deficitarni poklici
 • 8.7.2015 – sestanek s KGZ Kranj, tema: vključevanje kmetijskih vsebin v SLR
 • 8.7.2015 – sestanek z Društvom Sožitje, tema: osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • 8.7.2015 – sestanek s predstavnico RA Sora, tema: okolje in coworking
 • 13.7.2015 – sestanek z Društvom LUFt, tema: možnosti nadgradnje lokalnih prireditev
 • 17.7.2015 – sestanek s predstavniki OOZ, tema: možne vsebine SLR na področju spodbujanja obrtništva
 • 22.7.2015 – sestanek z rokodelci, tema: domača in umetnostna obrt
 • 23.7.2015 – sestanek z rokodelci in Društvo Sožitje, tema povezovanje rokodelstvo in osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • 20.8.2015 – sestanek s predstavnico RA Sora, tema: socialno podjetništvo in coworking
 • 11.9.2015 – sestanek s predstavnicami občin, tema: predstavitev zasnove strateškega dela SLR in ukrepov
 • 15.9.2015 – sestanek z ZRSVN, tema: projekti iz naravovarstva
 • 17.9.2015 – sestanek s predstavnicami občin, tema: predstavitev zasnove strateškega dela SLR in ukrepov
 • 21.9.2015 – predstavitev usmeritev SLR županu občine
 • 22.9.2015 – predstavitev usmeritev SLR županu občine Žiri
 • 12.10.2015 – javna predstavitev SLR – SWOT analiza, tematska področja ukrepanja, cilji, kazalniki, rezultati, finančna razporeditev sredstev 
 • 27.10.2015 – sprejem SLR s strani Upravnega odbora LAS 
 • 27.10.2015 – potrditev SLR s strani Skupščine LAS

Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS za novo programsko obdobje 2014 – 2020 je bil objavljen na spletni strani LAS. Povabilo k sodelovanju v LAS v novem programskem obdobju ter informacijo o objavi javnega poziva LAS se je objavilo v vseh štirih lokalnih časopisih: Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Loški utrip, Ratitovška obzorja. Na lokalnem radiu Radio Sora so bila objavljena obvestila s povabilom k vključitvi v LAS ter oddaja na temo aktivnosti LAS-a, kjer se je poslušalce povabilo k vključitvi v LAS. Informacija o Objavi javnega poziva je bila objavljena v LAS-novicah.

Strategija LAS za programsko obdobje 2021 - 2027

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.